Modelowanie dynamiki górniczych układów wyciągowych

Słowa kluczowe

modelowanie, dynamika, górniczy układ wyciągowy.

Streszczenie

Modelowanie i symulacja komputerowa dynamiki górniczych układów wyciągowych. Określanie sił i naprężeń w linach i elementach naczyń.

Opis

Opracowany model matematyczny i program komputerowy symuluje sprzężone wzdłużne i poprzeczne drgania górniczego układu wyciągowego, z uwzględnieniem zespołu istotnych zjawisk szczegółowych i własności systemu. Wykonane oprogramowanie, wraz z możliwością weryfikacji eksperymentalnej, bazującej na współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą Kraków i Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice umożliwia : Wyznaczenie sił dynamicznych, naprężeń, przyśpieszeń i przemieszczeń różnych elementów systemu wyciągowego o opcjonalnych parametrach, podczas normalnej eksploatacji i w warunkach awaryjnych, analiza wrażliwościowa i częstotliwościowa układu, optymalizacja parametrów układu, wpływających na jego własności dynamiczne.

Zalety

Model matematyczny, sformułowany i zweryfikowany eksperymentalnie, wraz z opracowanym programem symulacyjnym stanowić mogą wartościowe narzędzia, umożliwiające analizę wytrzymałościową i optymaliz-ację własności dynamicznych układów wyciągowych.

Oferta

Realizacja badań w zakresie analizy własności dynamicznych górniczych układów wyciągowych.

Kontakt

Politechnika Śląska
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Adres
ul. S. Konarskiego 18a
44-101 Gliwice, Polska
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
tel.: (+4832) 237-16-46
fax: (+4832) 237-13-09
e-mail:Eugeniusz.Switonski@polsl.pl

Stan zaawansowania technologii:

Badania naukowe
Prototyp
Produkcja próbna
Produkcja przemysłowa
Eksport

Ochrona prawna:

Prawo autorskie
Znak towarowy
Patent europejski
Patent na inne kraje
Wzór użytkowy

Typ technologii

Wyrób
Know-how
Proces
Usługi
Oprogramowanie

Typ porozumienia

Badania naukowe i rozwój
Joint venture
Licencja
Umowa typu know-how
Umowa produkcyjna
Umowa sprzedaży